Menu
Här är du: /

Kvalitet och miljö

Alla företag inom Nicgruppen arbetar för rätt kvalitet minsta miljöpåverkan och en bra arbetsmiljö i dag och i framtiden.

Kvalitetsarbetet
Hos företagen i Nicgruppen är kvalitet av stor vikt i arbetet. Målsättningen är att leverera korrekt och stabil produktkvalitet. Det gör vi genom att upprätthålla goda rutiner i hela värdekedjan.

Eftersom Nimatopaal är en del av Orkla-koncernen implementerar företaget Orkla Foods Safety Standard (OFSS). Den standarden bygger på BRC (British Retail Consortium Standard) och säkrar att kunder känner trygghet vid köp av produkter under varumärket Nic.

Miljöarbetet
Företagen inom Nicgruppen ska förvalta och utveckla verksamheten med långsiktig hänsyn till människor, djur och miljö. Genom att ständigt förbättra rutiner och minska miljöbelastningen bidrar vi till en hållbar utveckling på jorden.

Det gör vi genom att:

- Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företagen. Vi diskuterar miljöfrågorna löpande och väger in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.

- Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer.

- Ständigt ha en dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.

- Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter, dels genom effektivisering och dels genom lämpliga val av transportmedel.

- Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.

Utöver detta ska Nicgruppen uppfylla lag- och myndighetskrav beträffande miljön och sträva efter att göra detta med god marginal samt bidra till uppfyllandet av de nationella miljömålen. Den inställningen ska genomsyra allt arbete inom Nic.

Kontakta oss

Nimatopaal AB
Storbyvägen 7
SE-78051 Dala-Järna
+46 281 59 49 00
info@nimatopaal.se
cus.jpg

Nimatopaal AB © 2019
Design by Nimatopaal AB
Managed by Cavagent CMS